Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden

1. Taal / langue

Nederlands: Deze algemene voorwaarden (hierna genoemd “AV”) zijn op eenvoudig verzoek beschikbaar in het Nederlands en Frans, en zijn tevens te consulteren op http://www.pieters.be/nl/verkoopsvoorwaarden in de twee voormelde talen. De Nederlandstalige versie van deze AV is de enige authentieke.

 

2. Definities

“Mowi“: De naamloze vennootschap Mowi Belgium NV (BTW BE 0426.019.644), met maatschappelijke zetel te B-8000 Brugge, Kolvestraat 4, RPR Gent, afdeling Brugge.

 “Webshop”: De Webshop met adres http://www.pieters.be, volgens dewelke Mowi verse en ingevroren visproducten verkoopt.

“Klant”: Een klant is elke rechtspersoon die een bestelling plaatst op de Webshop van Mowi, evenals iedereen die in naam of voor rekening van een rechtspersoon een bestelling plaatst op de Webshop van Mowi.

Mowi houdt eraan om via haar Webshop uitsluitend te verkopen aan Klanten die het statuut van professionele verkoper bezitten en in het bezit zijn van een geldig login account. Een dergelijke login account kan enkel worden verkregen na elektronische registratie via de Webshop of na schriftelijke aanvraag bij Mowi. In ieder geval behoudt Mowi zich het recht voor om bijkomende zaken te onderzoeken vooraleer over te gaan tot toekenning van een login account (zoals onder meer: de grootte van de potentiële klant, de kredietwaardigheid van de potentiële klant en de overeen te komen minimum waarde per bestelling per klant), zonder dat de weigering van een toekenning van login account aanleiding kan geven tot enige schadeloosstelling. Het toekennen van een login account gaat gepaard met het overeenkomen van één of meerdere vaste leveringsadressen in België tussen de respectievelijke Klant en Mowi, dewelke enkel voor wijziging vatbaar zijn na voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring door Mowi. Bij het toekennen van een login account, houdt Mowi eraan om de Klant op de hoogte te brengen van haar vaste rittenschema per regio en hierover - indien nodig - het één en ander af te stemmen, zodat de Klant zicht heeft op de mogelijke leveringsdagen door Mowi.

Een personeelslid van een Klant dat in eigen naam en voor eigen rekening (en aldus in de hoedanigheid van consument) een bestelling plaatst op de Webshop, maar door het oneigenlijk gebruik van het login account van de Klant, wordt niet toegestaan. De bewijslast dienaangaande ligt volledig bij de Klant. Bij problemen dienaangaande, houdt Mowi zich het recht voor een gepaste schadevergoeding te eisen van de Klant voor de door Mowi geleden schade.

Gezien de Webshop niet toegankelijk is gesteld voor consumenten en deze aldus geen bestelling mogen plaatsen op de Webshop, zijn de dwingende bepalingen van Boek VI Marktpraktijken & Consumentenbescherming van het Wetboek Economisch Recht in geen geval van toepassing.

“Nieuwe Klant”: Iedere Klant die voor het eerst een bestelling plaatst op de Webshop van Mowi.

“Verse Producten”: Alle niet-diepgevroren producten.

“Klachtenbrief“: Een rechtsgeldig ondertekend (elektronisch) schrijven gericht aan Mowi, met een nauwkeurige indicatie van de aangekochte producten, een gedetailleerde opgave van de klacht, de non-conformiteit en/of het gebrek, en onder vermelding van het referentienummer van volgende documenten: de bestelling van de Klant, de orderbevestiging van Mowi, de leveringsbon, en de factuur.

 

3. Toepassing van de AV en toepasselijk recht

Alle commerciële transacties tussen Mowi en de Klant, zoals gesloten via de Webshop, worden uitsluitend beheerst door (in hiërarchisch dalende volgorde): (1) de bijzondere voorwaarden die schriftelijk tussen de Klant en Mowi worden overeengekomen, hetzij in een afzonderlijke overeenkomst, hetzij in een leveringsbon; (2) deze AV; (3) art. 4-88 van het Weens Koopverdrag; (4) de Unidroit Principles; (5) het Belgisch recht, met uitsluiting van de artikelen 1-3, en 89-101 van het Weens Koopverdrag.

Deze AV hebben voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de Klant, zelfs indien deze zouden aangeven dat zij de enige geldende voorwaarden zijn.

De eventuele nietigheid van één of meer clausules uit deze AV, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.

Mowi behoudt zich het recht voor deze AV op ieder moment te wijzigen.

 

4. Bestelling, orderbevestiging en annulering.

Elke bestelling die de Klant via de Webshop plaatst, is juridisch bindend van zodra Mowi een schriftelijke of elektronische orderbevestiging heeft verstuurd dienaangaande. Te allen tijde behoudt Mowi zich het recht voor om de kredietwaardigheid van een Klant te evalueren, alvorens diens bestelling te aanvaarden.

Enkel volledige bestellingen maken kans om bevestigd te worden. Een volledige bestelling impliceert: in het bezit van een geldige login account, het correct aanduiden van de soort vis en gewicht, het aanduiden van een leveringsadres dat is opgenomen in de login account, het aanduiden van de gewenste leveringsdatum door de Klant volgens het gekende rittenschema van Mowi, alsook het expliciet aanvaarden van onderhavige AV. In het geval de Klant een leveringsdatum opgeeft die afwijkt van het rittenschema, houdt Mowi eraan om binnen een redelijke termijn de aanvaarding of weigering (op objectieve grond) hiervan aan de Klant mee te delen. Bij weigering, zal Mowi alles in het werk stellen een nieuwe leveringsdatum met de Klant overeen te komen. Niet-overeenkomst tussen de partijen, zal worden beschouwd als een annulering van de bestelling door de Klant met een schadevergoeding tot gevolg zoals verder beschreven in dit artikel.

De Klant erkent evenwel uitdrukkelijk dat een bestelling mét orderbevestiging toch nog het voorwerp van wijzigingen kan uitmaken. Door het feit dat Mowi natuurproducten verkoopt en zij afhankelijk is van de hoeveelheid van vangst en van het aantal vissen die zij kweekt, kan er dan ook geen garantie geboden worden dat de bestelde producten zullen voorradig zijn op het overeengekomen tijdstip van levering. Dit geldt zowel voor verse als ingevroren visproducten. Bij een onvoldoende vangst of voorraad, houdt Mowi eraan om minstens 24 uur voorafgaand aan het overeengekomen tijdstip van levering, contact op te nemen met de Klant en te zoeken naar een alternatief met diens akkoord (o.a. kiezen van andere vissoort, lagere grammage, etc.). Niet-overeenkomst tussen de partijen, zal worden beschouwd als een annulering van de bestelling door de Klant met een schadevergoeding tot gevolg zoals verder beschreven in dit artikel.

De Klant beschikt over de mogelijkheid om, bij het plaatsen van diens bestelling op de Webshop, extra opmerkingen aangaande de bestelling mee te geven in het vakje daarvoor voorzien in het online bestelformulier (bijvoorbeeld: levering gewenst voor 7u ’s ochtends). In dergelijk geval verbindt Mowi er zich toe om naar beste vermogen en eigen inzicht rekening te houden met de meegedeelde opmerkingen, zonder evenwel enige garanties hieromtrent te verlenen. In het geval bemerkingen van redelijke aard niet gehaald kunnen worden, tracht Mowi om de Klant hiervan voorafgaandelijk aan de levering op de hoogte te stellen.

De Klant wordt geacht, op grond van de informatie vermeld op de Webshop, op de hoogte te zijn van alle kenmerken van de door hem bestelde producten, en kan geen enkel recht ontlenen aan de informatie, stalen of modellen die Mowi op eigen initiatief of op verzoek van de Klant zou verstrekken.

Annulering van de bevestigde bestelling door de Klant is enkel mogelijk door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Mowi minstens 72 uur voorafgaand aan de opgegeven leveringsdatum. In het geval van een geldige annulering, behoudt Mowi zich het recht voor een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het totale factuurbedrag, inclusief BTW, te eisen van de Klant, onverminderd het recht van Mowi om een hogere schade te bewijzen. Een geldige annulering zal steeds door Mowi schriftelijk bevestigd worden. In het geval van een ongeldige annulering, brengt Mowi de Klant hiervan op de hoogte en zal de bestelling normale doorgang vinden.

 

5. Prijs en kosten

Alle prijzen zijn uitgedrukt in EURO en zijn inclusief leverings- en transportkosten, maar exclusief BTW en eventuele administratieve kosten.

De op de Webshop vermelde prijzen zijn dagprijzen per vissoort op het moment van bestelling, dewelke indicatief zijn maar niet definitief gelet op het feit dat Mowi natuurproducten verkoopt.

Een afwijking in prijs tussen de bevestigde bestelling en het uiteindelijk geleverde is dan ook mogelijk op o.a. volgende gronden:

(i) De gefactureerde prijs wordt bepaald op basis van de dagprijs op datum van de uiteindelijke levering, zodat deze kan afwijken (in plus en min) van de op Webshop afgebeelde dagprijs. De gefactureerde prijs geldt dan ook geenszins voor latere bestellingen.

(ii) Het uiteindelijk geleverde gewicht kan in redelijke mate afwijken van de bestelde hoeveelheid, zowel in plus als in min (bijvoorbeeld: er is vis besteld van 5 kg, maar de geleverde hoeveelheid bedraagt 5,6 kg), zodat ook dit een invloed kan hebben op de uiteindelijk gefactureerde prijs.

Mowi kan steeds een voorschot eisen, kan de Klant ertoe verplichten al zijn betalingsverplichtingen t.o.v. Mowi na te komen via een domiciliëring bij een door Mowi erkende bank, heeft het recht om aan de Klant een bankgarantie te vragen alvorens een bestelling van de Klant te aanvaarden, en heeft het recht een voorafbetaling van het volledige factuurbedrag te vereisen alvorens de bestelling van de Klant te aanvaarden en/of de bestelde producten te leveren.

Bij elke vorm van oponthoud heeft Mowi het recht om de Klant hiervoor, naar eigen goeddunken, een forfaitair begroot surplus aan te rekenen. Voorbeelden van oponthoud zijn onder meer: afwezigheid van de Klant op het  tussen Mowi en de Klant overeengekomen tijdstip van leveren, het niet nakomen door de Klant van zijn (contractuele) verplichtingen, etc.

 

6. Levering, risico, kenmerken van het product

Hoewel Mowi zal streven om de overeengekomen leveringsdatum zo goed als mogelijk te behalen, kan een vertraging in de levering Mowi niettemin nooit verplichten tot de betaling van enige schadevergoeding of boetes, noch kan dit aanleiding geven tot een ontbinding van de bestelling.

Wijzigingen in de bestelling van de Klant hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde leveringstermijnen vervallen. Elke levering die niet expliciet werd voorzien in de bestelling van de Klant en/of de orderbevestiging van Mowi, wordt geacht een bijkomende levering te zijn op vraag van de Klant, en wordt als dusdanig aangerekend.

Mowi heeft het recht de aangekochte producten in verschillende delen te leveren.

Tenzij anders overeengekomen in een afzonderlijke overeenkomst of op de leveringsbon, gebeuren alle leveringen conform de Incoterm 2010® Carriage Paid To (CPT). Bijgevolg gaat het risico voor beschadigingen, vernielingen en verdwijning van de producten over op Klant van zodra de producten aan de eerste vervoerder worden overhandigd te B-8000 Brugge, Kolvestraat 4. Vanaf dit ogenblik draagt de Klant aldus de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid m.b.t. de aangekochte producten, zoals onder meer m.b.t. een constante koeling. De overeengekomen leveringsplaats wordt gestipuleerd in de orderbevestiging en op de leveringsbon. De overeengekomen leveringsvoorwaarden worden steeds geïnterpreteerd in overeenstemming met de meest recente Incoterms®, op het ogenblik dat de bestelling juridisch bindend is conform artikel 4 van deze AV.

Indien uitzonderlijk wordt overeengekomen dat de Klant de aangekochte producten zelf komt ophalen, dan gebeurt de levering steeds EX WORKS (Incoterms 2010) op het afgesproken tijdstip. Bijgevolg gaat het risico voor beschadigingen, vernielingen en verdwijning van de producten over op Klant van zodra de Klant ze afhaalt op de maatschappelijke zetel van Mowi. Vanaf dit ogenblik draagt de Klant aldus de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid m.b.t. de producten, zoals onder meer m.b.t. een constante koeling. Bij gebrek aan afhaling van Verse Producten, binnen de 6 uren na het door Mowi opgegeven tijdstip, wordt de bestelling van de Klant als geannuleerd beschouwd, en is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd conform artikel 4. Bij gebrek aan afhaling van de niet-Verse Producten binnen de 3 werkdagen na het door Mowi opgegeven tijdstip, is de Klant per begonnen week een forfaitaire stockagevergoeding verschuldigd van 1% op het totale factuurbedrag inclusief BTW. Indien dit tijdstip met 2 weken wordt overschreden, heeft Mowi het recht om de aankoop van de Klant als beëindigd te verklaren, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, en is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totale factuurbedrag inclusief BTW.

Alle in dit artikel opgenomen (schade)vergoedingen gelden onverminderd het recht van Mowi om hogere schade te bewijzen.

7. Aanvaarding, oplevering en klachten

Alle klachten m.b.t. zichtbare gebreken en/of niet-conforme leveringen, met inbegrip van Manco’s en beschadigde colli’s, moeten schriftelijk gebeuren door een voorbehoud te formuleren op de leveringsbon.

M.b.t. Verse Producten moet de Klant binnen de 6 uren nadat deze producten aan de Klant worden aangeboden op de overeengekomen plaats van levering, een grondige controle uitvoeren m.b.t. conformiteit van de levering evenals een grondige kwaliteitscontrole uitvoeren op de geleverde producten.

M.b.t. niet-Verse Producten wordt deze termijn verlengd tot 24 uren nadat deze producten aan de Klant worden aangeboden op de overeengekomen plaats van levering.

Binnen deze termijnen (6 uren voor Verse Producten / 24 uren voor niet-Verse Producten) moet de Klant eventuele klachten en/of gebreken aan Mowi melden per Klachtenbrief, bij gebreke waarvan de Klant het recht verliest zich op enig gebrek en/of non-conformiteit te beroepen.

De Klant verliest in ieder geval het recht zich op enig gebrek en/of non-conformiteit te beroepen, zodra de Klant en/of een derde de aangekochte producten gebruikt, verwerkt, herverpakt en/of doorverkoopt.

In geval een gebrek of non-conformiteit tijdig en correct aan Mowi wordt gemeld, zal Mowi naar eigen keuze en inzicht: (i) de non-conforme en/of gebrekkige producten (gedeeltelijk) vervangen; of (ii) het foutief gedeelte crediteren aan de prijs van de orderbevestiging en/of schriftelijke leveringsbon. De Klant erkent dat deze maatregelen beide afzonderlijk een volledige en adequate vergoeding inhouden van elke mogelijke schade als gevolg van een non-conformiteit of gebrek.

De Klant mag in geen geval producten terugsturen of tot een dekkingskoop overgaan.

Mowi behoudt zich het recht voor om zelf ter plaatse de gebreken vast te stellen of deze te laten vaststellen door zijn afgevaardigde, en de oorzaken ervan na te gaan.

Klachten (onafhankelijk of deze al dan nietdoor Mowi worden aanvaard) ontheffen de Klant geenszins van zijn betalingsverplichtingen, conform artikel 10.

De Klant is gehouden tot het vergoeden van kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

8. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Mowi is beperkt tot de aansprakelijkheid die verplicht is opgelegd door de wet, en is in ieder geval gelimiteerd tot het respectievelijke factuurbedrag en de door Mowi aangegane polis BA-uitbating.

Mowi is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade (met inbegrip van omzetverlies en imagoschade), de door de Klant en/of derden toegebrachte schade, schade ten gevolge van het (verkeerd) gebruiken/verwerken van de aangekochte producten, noch voor schade ten gevolge van het niet naleven door de Klant van wettelijke en/of andere verplichtingen.

De Klant zal Mowi volledig vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen, m.b.t. alle mogelijke vorderingen en procedures, ten gevolge het (verkeerd) gebruiken/verwerken van de aangekochte producten en/of ten gevolge van het niet naleven door de Klant van wettelijke en/of andere verplichtingen.

9. Overmacht en hardship

Mowi is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht en/of hardship in de ruimst mogelijke betekenis van beide rechtsbegrippen, en met inbegrip van onder meer: sociale onrust, files, stakingen (bij de vissers, processors en/of transporteurs waarop Mowi beroep doet), weersomstandigheden, technische defecten, brand, schaarste aan grondstoffen, prijsfluctuaties, etc.

Ingeval van overmacht en/of hardship kan Mowi, naar eigen keuze en inzicht: (1) de uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk opschorten; (2) de overeenkomst met de Klant beëindigen; (3) de Klant uitnodigen om nieuwe, aangepaste voorwaarden te onderhandelen.

10. Factuur en betaling

Tenzij anders vermeld op de factuur, zijn alle facturen netto en binnen 30 dagen na factuurdatum betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Mowi.

Nieuwe Klanten zijn ertoe gehouden om alle leveringen die plaatsvinden gedurende 4 weken, te rekenen vanaf de eerste levering, contant te betalen bij de levering.

Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van Mowi, worden er geen kortingen toegestaan voor contante betalingen. Het is de Klant niet toegestaan om betalingen uit te voeren aan tussenpersonen. Enkel kwitanties ondertekend door personen bevoegd om Mowi in rechte te verbinden, zijn geldig.

Ingeval van niet- of onvolledige betaling op de vervaldag van één van de facturen, geldt van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling en onverminderd het recht van Mowi om hogere schade te bewijzen, dat:

·  De klant een rentevoet van 10% verschuldigd is, die jaarlijks wordt gekapitaliseerd en waarbij elke begonnen maand als een volledige maand zal worden beschouwd;

·  De Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd is, gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 375 Euro.

·  Alle facturen, inclusief de facturen die nog niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar worden;

·  Mowi het recht heeft om de (verdere) uitvoering van de desbetreffende en/of één of meerdere andere bestellingen: (1) afhankelijk te stellen van de voorafgaande betaling van het totale factuurbedrag, (2) te schorsen, en/of (3) de overeenkomst buitengerechtelijk te beëindigen.

Dezelfde regeling is van toepassing in geval van een dreigend faillissement, gerechtelijke of conventionele ontbinding, langdurige betalingsachterstand, of elk ander feit waardoor Mowi redelijkerwijs het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Klant verliest.

Verder geldt bovenvermelde regeling, met uitzondering van de mogelijkheid tot beëindiging, wanneer de Belgische wet dd. 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen op de Klant van toepassing is.

Bij (gedeeltelijke) betaling van een factuur, erkent de Klant deze factuur goed te keuren en te aanvaarden.

Aanvaarding van een (gedeeltelijke) betaling gebeurt steeds onder voorbehoud van alle rechten, en wordt als volgt aangerekend: (1) inningskosten; (2) schadevergoeding; (3) intresten; (4) hoofdsommen.

De vermelding van een factuur in het uitgaande facturenboek van Mowi geldt als vermoeden van verzending en ontvangst van deze factuur.

Klachten m.b.t. facturen moeten binnen de 3 werkdagen na ontvangst van de facturen aan Mowi worden gemeld per aangetekende Klachtenbrief of per equivalent.

 

11. Elektronische facturatie

Door het bestellen van producten via de Webshop, verklaart de Klant zich uitdrukkelijk akkoord met het (toekomstig) gebruik van elektronische facturatie door Mowi, behoudens schriftelijke afwijking tussen partijen.

12. Eigendomsvoorbehoud

Alle verkochte producten blijven eigendom van Mowi tot ontvangst van de volledige betaling van de hoofdsom, eventuele interesten, kosten en (forfaitaire) schadevergoedingen.

Indien de Klant de aangekochte producten reeds doorverkoopt voordat de hiervoor genoemde bedragen volledig en correct werden betaald, gaat voormeld recht automatisch over op de resulterende verkoopprijs.

In geval van niet- of onvolledige betaling op de vervaldag van één van de facturen, heeft Mowi van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling het recht de reeds geleverde producten terug te vorderen van de Klant. Bij terugontvangst van de producten door Mowi, en voor zover deze producten nog in goede staat worden bevonden (hierbij wordt onder meer de correcte koeling van deze producten geëvalueerd), worden de reeds betaalde bedragen terugbetaald aan de Klant onder aftrek van: (1) de winstderving, forfaitair begroot op 15% van het totale factuurbedrag inclusief BTW; en (2) een forfaitaire schadevergoeding van 5% op het totale factuurbedrag inclusief BTW, voor de (extra) beheers- en administratiekosten. Dit alles onverminderd het recht van Mowi om hogere schade te bewijzen.

13. Compensatie

In overeenstemming met de Wet op de Financiële Zekerheden d.d. 15 december 2004, compenseren en verrekenen Mowi en de Klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden ten opzichte van elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen hen beiden steeds maar de grootste schuldvordering per saldo overblijft.

Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen deze schuldvergelijking.

14. Rechtsverwerking

Het (herhaaldelijk) niet toepassen door Mowi van enig recht, kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en leidt niet tot rechtsverwerking.

15. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

Alle geschillen tussen Mowi en de Klant, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar Mowi haar maatschappelijke zetel heeft.